Obchodní podmínky

STAVIMEX PRAHA, a. s., Voctářova 109/12, 180 00 Praha 8, IČO: 25050028, DIČ: CZ25050028
Firma Stavimex Praha a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 3987.

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím (dále jen „prodávající“) obchodní společností Stavebniny Stavimex Praha a.s. se sídlem Voctářova 12/109, 180 00, IČ: 25050028, DIČ: CZ25050028, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3987 a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti prodávajícího.

b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

c) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

e) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
II. Uzavření kupní smlouvy

a) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na uvedenou emailovou adresu kupujícího.

b) Pro objednání zboží musí kupující provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do „nákupního košíku“.

c) Objednávka zpravidla obsahuje informace o objednávaném zboží (název a množství), způsobu úhrady, ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží případně informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

d) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat zboží“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí formou emailového potvrzení na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (po přihlášení kupujícího) či v objednávce.
III. Způsoby platby a cena zboží

a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na pobočkách stavebnin Stavimex Praha
platbou platební kartou na pobočkách stavebnin Stavimex Praha
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-3928890237/0100 (dále jen „účet prodávajícího“); a to v případě, že celková hodnota zboží bude převyšovat částku 6.000,- vč.DPH. Kupující provádí platbu až na základě oficiální nabídky (č.dok.571-nabídka), která bude vystavena a zaslána elektronickou poštou některým z našich zaměstnanců a do 24h od obdržení elektronické objednávky. Kupující je povinen zaplatit částku v plné výši, pokud nebude dohodnuto jinak. Na základě platného převodu sumy kupujícím na účet prodávajícího bude vystavena faktura. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

b) Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uváděno, že je k dodání pouze „Na objednávku“.

c) V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

d) V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

e) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, viz článek II odstavec e) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

f) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

g) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

e) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky).

f) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnůod převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

-toto právo se vztahuje pouze na INTERNETOVÝ PRODEJ
-zákon prodejci kamenné prodejny neudává povinnost přijmout bezdůvodně zboží zpět, a tak nemusí být možné do 14 dní od nákupu odstoupit

b) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží na objednávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží náchylné k navlhnutí a následnému znehodnocení

-kokr. zboží PYTLOVANÉ (omítkové a maltové směsi, lepidla a spárovací hmoty-aj), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Zboží lze vrátit a vyměnit pouze v původním a neporušeném obalu, které je schopné dalšího prodeje (posoudí vedoucí skladu, popř. obsluha pokladny).

c) Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné emailem na adresu pobočky, prostřednictvím které se objednávka uskutečnila nebo na email sekretariat@stavimex.cz .

-vrácení a výměna již vydaného zboží musí být provedena na pobočce, kde ke koupi konkrétního zboží došlo a schválena pracovníkem dané prodejny STAVIMEX Praha a.s.
při vrácení a výměně zboží je vždy nutné předložit prodávajícímu ORIGINÁL daňového dokladu, který kupující obdržel při koupi

d) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

e) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

s ohledem na výdej těžkých materiálů zaměstnanci stavebnin Stavimex je kupujícímu účtován MANIPULAČNÍ POPLATEK 15% z ceny zakoupeného zboží, které podléhá odstoupení od kupní smlouvy
pouze v případě výměny zboží za stejný druh zboží (např. L dveře za P dveře) manipulační poplatek neúčtujeme

f) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu zpět odeslal.

g) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

h) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
V. Doprava a dodání zboží

a) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

b) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

c) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

d) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

e) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VI. Vady zboží

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

c) Ustanovení uvedená v článku VI. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

d) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

e) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

f) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Nelze vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží náchylné k navlhnutí a následnému znehodnocení, konkr.zboží pytlované (omítkové a maltové směsi, lepidla a spárovací hmoty-aj)., jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Zboží lze vrátit a vyměnit pouze v původním a neporušeném obalu, které je schopné dalšího prodeje (posoudí vedoucí skladu, popř. obsluha pokladny).

2. Vrácení a výměna již vydaného zboží musí být provedena na pobočce kde ke koupi konkrétního zboží došlo a schválena pracovníkem dané prodejny STAVIMEX Praha a.s. Při vrácení a výměně zboží je vždy nutné předložit prodávajícímu ORIGINÁL daňového dokladu, který kupující obdržel při koupi.

3. S ohledem na výdej těžkých materiálů zaměstnanci stavebnin Stavimex je kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 15% z ceny zakoupeného zboží, které podléhá odstoupení od kupní smlouvy.

4. Pouze v případě výměny zboží za stejný druh zboží (např. L dveře za P dveře) manipulační poplatek neúčtujeme.

VII. Ostatní ujednání

a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

c) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

d) Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

e) Výsledná cena za zboží je vždy uvedena včetně daně z přidané. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít koupit zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.
VIII. Uživatelské rozhraní

a) Na základě registrace kupujícího prostřednictvím internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

b) Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

c) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

d) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

e) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

f) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IX. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

b) Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

c)Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí odstavcem 7.3 VOP. Obsah informace o zpracování osobních údajů dle § 11 odstavce 1 a §18 odstavce 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění:
Správce osobních údajů:

Firma Stavimex Praha a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 3987. STAVIMEX PRAHA, a. s., Voctářova 109/12, 180 00 Praha 8, IČO: 25050028, DIČ: CZ25050028,

Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování automatizovaně (vlastními zaměstnanci) v místě sídla a odpovídá za něj; jiný zpracovatel určen není. Osobní údaje nebudou předány mimo ČR.
Účely zpracování osobních údajů:

■ uzavírání smluvních vztahů – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

– zpracování jen nezbytného rozsahu údajů kategorie adresní a identifikační, jiné údaje – jméno, příjmení, /titul/, adresa, doručovací adresa, telefon nebo elektronická adresa, objednané služby, číslo účtu, číslo objednávky, datum objednávky, cena služby, informace o provedené platbě, případně i údaje o provedených oznámeních – potvrzení objednávky, informace o pohybu služeb atp.;

– bližším vymezením účelu je uzavírání a plnění smluvních vztahů, reklamace či jiná ochrana spotřebitele uložená dodavateli zvláštní právní úpravou, zasílání objednaných služeb, vyřizování objednávek;

– omezená doba uchování (po dobu trvání smluvního vztahu – zahrnuje interval od okamžiku objednání zboží do okamžiku projit záruční doby);

– není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť se ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo se jedná o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.

■ šíření obchodních sdělení – zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost a o změně některých zákonů, v platném znění; jde o zasílání obchodních sdělení dle § 7 odstavce 3 tohoto zákona ve vztahu k uživatelům, kteří nedali předchozí souhlas, tj. dodavatel získá elektronický kontakt v souvislost s předchozím prodejem služeb;

– zpracování jen nezbytného rozsahu údajů kategorie adresní a identifikační – elektronický kontakt e-mail, číslo mobilního telefonu;

– bližším vymezením účelu je zasílání obchodních sdělení;

– doba uchování překračuje dobu trvání smluvního vztahu – dokud subjekt údajů neodmítne zasílání obchodních sdělení (vysloví nesouhlas);

– subjektu údajů je umožněno při zaslání každého obchodního sdělení jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout zasílání dalších nabídek (odpovědí na obchodní sdělení anebo zasláním E-mailu obsahujícího nesouhlas na adresu uvedenou v obchodním sdělení, jinak v kontaktech na webu příslušné služby);

– součást každého obchodního sdělení musí být označení, že jde o obchodní sdělení, adresa dodavatele, adresa, na které může subjekt údajů odmítnout zasílání dalších obchodních nabídek.

■ nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jehož údaje byly získány v souvislost s činnost dodavatele – § 5 odstavec 5 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

– zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů kategorie adresní a identifikační – jméno, příjmení, adresa bydliště, případně dodací adresa;

– bližším vymezením účelu je nabízení služeb, týká se rozesílání nabídek služeb v klasické formě, nikoliv elektronicky;

– použité údaje jsou z veřejného seznamu nebo jde o údaje, které dodavatel získal v souvislosti s výkonem své činnosti (bez souhlasu subjektu údajů k nim nelze přiřadit údaje další, ani např. údaje o již zakoupených službách);

– doba uchování dokud subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas se zasíláním těchto informací;

– podmínkou je, že subjekt údajů nevyslovil nesouhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem;

– subjektu údajů je umožněno zaslání písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů.
Kategorie subjektů údajů:

zákazníci dodavatele u prvních dvou stanovených účelů zpracování, zákazníci a potenciální zákazníci u třetího.

Údaj o tom, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny : dodavatel služeb dle vymezení v nabídce (úvodní ustanovení VOP) v rozsahu jméno/název, IČ, adresa sídla, a to za výše stanovenými účely (vždy půjde jen o konkrétního dodavatele konkrétní služby).

Informace o právu na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů

(§ 12 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů):

(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o a) účelu zpracování osobních údajů, b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, c) povaze automatizovaného zpracování v souvislost s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnut, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

(3) Správce má právo za poskytnut informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnut informace.

(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 uvedeného zákona může za správce plnit zpracovatel.

Informace o právu žádat správce o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a o odstranění stavu vzniklého takovým zpracováním (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů) :

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednato blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 občanského zákoníku).

(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinnost

uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádost subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Poučení o dobrovolnost/povinnost poskytnout osobní údaje ve smyslu § 11 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů:

Subjekt údajů není povinen osobní údaje pro zpracování poskytnout podle zvláštního zákona. Odmítnut poskytnut osobních údajů může mít jen následky ohledně uzavírání smluvních vztahů, které jsou popsány ve VOP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Menu